Sunday, August 7, 2011

Birthday girl

Happy Birthday Mom! 

Hope you enjoy the Kobo ereader I got you. 

xoxo

photo of my Mom circa 1980.


No comments: